Grønbjerghjemmet

Algade 63, Grønbjerg
6971 Spjald
96 59 33 33
centervest[mail]rksk.dk

 
     

Grønbjerghjemmet er en ældre bygning, som blev totalrenoveret og med tilbygning i 2006. Der er 16 lejligheder og 1 aflastningsbolig. Huset er i tre etager og er naturligt inddelt i tre grupper. På hver etage er der fælles spise- og opholdsstuer. Der er et fælles vaskerum for de beboere, der ikke selv har vaskemaskiner. Der er indrettet produktionskøkken, hvor al maden fremstilles. Der er et dejligt haveanlæg rundt om Grønbjerghjemmet, som giver mulighed for mange udendørsaktiviteter.

Grønbjerghjemmet er et varigt botilbud for voksne borgere med komplekse problematikker, som udviklingshandicap, psykiatriske lidelser, demens samt for borgere med senhjerneskader. Alle beboere har behov for omfattende pædagogisk støtte, pleje, omsorg og praktisk hjælp.

Beboer har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Der er således vågen nattevagt i huset.

Her er ansat pædagoger, ergoterapeuter, sundhedsfagligt personale, demenskoordinator, køkken- og husassistent, pedel, og en daglig leder som har fast base i huset. Der er desuden elever og studerende tilknyttet, samt seniorjob og andre i jobtræning.

Det prioriteres, at der sker en kompetenceudvikling af ansatte, så beboernes behov kan løses med høj faglighed og af engagerede medarbejdere med stærke personlige kompetencer.

Ny aktivitet på Grønbjerghjemmet

Den 25. april blev der for første gang - men bestemt ikke sidste - afholdt Sansefestival på Grønbjerghjemmet. Se artikel i dagbladet

https://dbrs.dk/artikel/velbesøgt-første-sansefestival-på-grønbjerghjemmet#

Vi arbejder tværfagligt og med et kontaktpersonssystem. Vi har stor erfaring med special pædagogiske- og pleje/omsorgsopgaver samt i at etablere et miljø, der understøtter udvikling, livsglæde og muligheder. Vi har erfaring med optræning, udvikling af færdigheder, sonde ernæring, og andre komplekse opgaver.

Kerneydelsens fokus er ”at understøtte og udvikle den enkelte beboers ressourcer”. Dette gøres gennem personlig og praktisk hjælp og omsorg som blandt andet er:

 • hjælp med bad og påklædning
 • fysisk pleje og optræning
 • Hjælp til at spise og drikke
 • medicin
 • læge
 • tandlæge
 • frisør
 • fodterapeutbesøg
 • økonomi
 • tøjvask
 • rengøring
 • indkøb/nethandel
 • skabe tryghed og struktur
 • vejledning og udvikling
 • samarbejde med pårørende og andres sociale kontakter
 • etablering af netværk
 • kontakt til aktuelle samarbejdspartnere

Beboermøde på Grønbjerghjemmet:

Beboerne skal have medindflydelse og selvbestemmelse på deres dagligdag, de inddrages aktiv i at træffe valg. Der anvendes forskellige metoder til at sikre så høj grad af medindflydelse og selvbestemmelse som muligt.

Beliggenhed:

Botilbud Grønbjerghjemmet ligger midt i Grønbjerg. Byen har dagligvare butik, friskole og et særdeles aktivt fritids- og frivilligt liv. Der er en stor korpsånd i området for at bevare byen som et aktivt sted. Det er et stort aktiv for Grønbjerghjemmet at være en del af dette miljø og denne opbakning og støtte. Der er en stor frivilliggruppe fra lokalområdet, som har dannet "Husets venner" for Grønbjerghjemmet.

Dagtilbud:

Enkelte beboere på Grønbjerghjemmet har et dagtilbud, som er beliggende på andre Centre under Handicap- og Psykiatri i Ringkøbing- Skjern Kommune.

De øvrige beboere tilbydes aktiviteter i og ud af huset.

AOF:

Vi her et samarbejde med AOF, som tilbyder kursusforløb med sang og musik og hvad beboerne ønsker af aktiviteter.

Frivillige:

Der er en stor frivillig gruppe ”Husets venner” tilknyttet Grønbjerghjemmet. De bidrager særdeles aktivt til at skabe værdi, glæde, stor kvalitet og et varieret tilbud til beboerne.

I samarbejde med frivilliggruppen ”Husets venner” arrangeres banko, sang og musik, gåture, ferieture, fælles fester, kultur- og musikfestival, kreative tiltag, og sæson bestemte aktiviteter, såsom julebagning, fastelavn, Sankt Hans, cirkus m.v. i og udenfor Grønbjerghjemmet.

Kørsel:

Grønbjerghjemmet har en bil og en bus – der opkræves betaling for kørsel.

Grønbjerghjemmet har eget køkken og har ansat en køkkenassistent, der tilbereder alle måltider 7 dage om ugen.

Overordnet har køkkenfunktionen særdeles stor betydning for at Grønbjerghjemmet opleves og fungerer som et hjem. Et køkken er en stor og væsentlig del af de funktioner der sædvanligvis hører med til hverdagslivet.

Duften af mad er en stor sansestimulation og køkkenet er en vigtigt del af husets kultur.

Betaling for kost sker månedligt bagud med kr. 3.613 (2018). Beboerne betaler kun for de måltider de har indtaget. 1 gang årligt foretages efterregulering på regnskabet for kost, hvilket kan resulterer i tilbagebetaling til beboerne.

Der er indrettet spise afdeling på hver etage. Beboerne kan naturligvis også vælge at spise i egen lejlighed. For alle 3 afdelinger er der bruger indflydelse på menu ønsker og kostplan.

Ringkøbing-Skjern Kommune ejer bygningen. Alle beboere har en lejekontrakt.

Grønbjerghjemmet er en ældre 3 etages bygning, som er renoveret og med tilbygning til det nuværende i 2006. Der er 16 boliger og 1. aflastningsbolig.

Lejlighederne er af lidt forskellig størrelse. Alle lejligheder er 1 rums med fælles opholds- og sove afdeling, tekøkken samt med bad og toilet. I 15 af lejlighederne er der udstyret med loftlift. Der er fællesarealer på hver etage med opholdsstue og spise afdeling.

I underetagen er der indrettet et wellness rum, som er en kombination af fodpleje-, frisør-, spa- og sanserum. Her kan beboerne høre rolig afslappende musik, samtidig med at de får andre sanseoplevelser, såsom boblebadet, ordnet negle, eller læse ugeblade over en kop kaffe i samvær med personale eller frivillige. Rummet er holdt i grønne og blå nuancer, som er kendt for at være afslappende, samtidig med at der er tænkt over belysningen og indretningen.  

Der er desuden kontorer og møde- og aktivitetslokaler tilknyttet. Der er et stort mødelokale i nederste etage, som også anvendes som aktivitetslokale for beboerne. I tilknytning til dette lokale ligger en havestue, som ikke er isoleret. Havestuen er til stor glæde for beboerne om sommeren, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter, og ellers et frirum for nogle af beboerne, som godt kan lide at sidde og se ud på naturen herfra.

Udendørs er der i 2014 etableret et indbydende haveanlæg med gode stier, fliser og opholds pladser, som tilgodeser beboernes behov. Der er etableret elevator i bygningen.

Husleje opkræves af Ringkøbing-Skjern Kommune. Der kan søges boligydelse.

Der opkræves betaling for servicepakker som består af kost, rengøring, vask og miljø. Miljøudgiften går til blomster, diverse pyntegenstande, aviser, lys, servietter og evt. udskiftning af møbler i fællesarealerne.

Der opkræves 1 kr. pr. kørt km. Dette er i 2017 niveau.

Faglige målsætning:

At medarbejdernes faglige og personlige kompetencer bringes i spil, så den enkelte beboer mødes individuelt, med høj etik, faglighed og kvalitet, så beboernes ressourcer bringes i anvendelse og gerne udvikles.

Faglige tilgange:

 • Kognitiv tilgang
 • Ressourcefokuserede tilgang - som redskab til den ressourcefokuserede tilgang arbejdes med at implementere redskabet ressourceblomsten.
 • Anerkendende tilgang

Metoder:

Neuropædagogik:

I neuropædagogikken bliver viden om hjernens funktioner omsat til pædagogisk praksis. Neuropædagogik er ikke en metode som sådan. Det en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis. Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme borgerens kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

Der arbejdes med udgangspunkt i undersøgelser, observationer og grundig afklaring af borgerens færdigheder og funktionsniveau. På baggrund af denne viden skal hverdagen tilrettelægges, så den enkelte får mulighed for at bruge sine kompetencer og stærke sider og kompenseres for sine funktionsnedsættelser.

Hjerneprocesser og kontekstens betydning:

For at kunne arbejde neuropædagogisk, må man have viden om hjernens opbygning og funktion samt om hjerneskader/psykisk udviklingshæmning, herunder følgevirkningerne hos den enkelte. Neuropædagogikken bygger på neurologi og neuropsykologi, men inddrager også kontekstens betydning for individets funktion.

I neuropsykologien er der fokus på at arbejde på tværs af faggrupper, så borgeren kan få en helhedsorienteret og specialiseret støtte.

Neuropædagogisk metode:

Metoden skal betragtes som en dynamisk proces, hvor der hele tiden er fokus på sammenhængen mellem borgerens læreproces og medarbejderens læringsteorier.

Vi arbejder med følgende neuropædagogiske metoder inden for følgende områder:

 1. Hjernens funktion og opbygning, herunder borgeres hjerneskade og deraf medfølgende funktionsnedsættelser: - Udrednings skemaer inden for mange forskellige områder i hjernen.
 2. Sansning og perception, herunder arousal /vågenhed: - kugledyne, kædedyne, gynge, trampolin, sang og musik, relax stol, pædagogisk massage.
 3. Eksekutive og kognitive funktioner: - stiller krav inden for nærmeste udviklings zone.
 4. Psykomotorik, herunder kroppens tænkning: - musik og dans, rum og retnings træning.
 5. Sprog og kommunikative kompetencer: - kalendere, klistermærker, piktogrammer, bord maker, time timer, IPad løsninger, tegn til tale, jeg støttende samtaler.
 6. Neuroaffektiv udvikling: - her arbejders med borgerens følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Det sker blandt andet ved metodeplaner som er en beskrivelse af døgn- og ugeplaner og metoder for den enkelte beboer, social storys mm.
 7. Læring-konflikthåndtering-motivation: - her kigges f.eks. på de rammer vi sætter beboeren i og de tilgange vi har til beboeren.

Dokumentation:

Sådan sættes mål for beboeren:

Myndighed sender, på baggrund af en omfattende udredning af beboeren en bestilling på de indsatsmål, der primært skal arbejdes med sammen med beboeren. På baggrund af disse indsatsmål udarbejder medarbejderen, gerne i samarbejde med beboeren og evt. pårørende, aktuelle delmål, samt beskriver indsatser for at nå delmålene.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen:

Dokumentationen sker i elektronisk journal (EKJ), hvor der løbende dokumenteres både i dagbog og på særligt opfølgningsskema på delmålene. Der er opfølgningsmøder sammen med borger, evt. pårørende og rådgiver mindst hvert 2. år, hvor blandt andet målopfyldelsen evalueres og nye mål fastlægges.

Arbejdsmiljø:

Trivsel og arbejdsglæde er en vigtig del af en sund arbejdsplads. Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes af mange forskellige faktorer, som skal udvikles af medarbejdere og ledelse i fællesskab.

Vi arbejder løbende med emner, der kan hjælpe os med at styrke trivsel og arbejdsglæde på Grønbjerghjemmet. Vi har blandt andet fokus på stresshåndtering, social kapital, konflikthåndtering, trivsel osv. Arbejdsmiljø er også de initiativer eller strategier, der sættes i værk for at sikre en sund og sikker arbejdsdag samt forebyggende initiativer til at undgå arbejdsskader