Enghavevej

Enghavevej 2
6920 Videbæk
96 94 04 06
centervest[mail]rksk.dk

 
     

Enghavevej 2 består af to huse med 5 lejligheder i hver og blev etableret i 1998. Boligerne ejes af boligforening 'Bo Midt Vest'. Udover lejlighederne er der et stort fællesareal med køkken, spise- og opholdsstue, fælles terrasse samt birum med vaskemaskine. Fælles for de 2 huse er der et depotrum. Der er dejlige grønne områder omkring husene.

Beboeren er voksne personer der er psykisk udviklingshæmmede og /eller har andre diagnoser som sindslidelse og med erhvervet hjerneskade. Alle beboere kan varetage mange funktioner selv.

Beboerne modtager støtte og vejledning af pædagoger og sundhedsfaglig personale. Det er ikke et døgndækket tilbud, hvorfor der således kun er personaledækning i visse timer dag og aften, og der er ikke nattevagt, men hjemmeplejen kan tilkaldes.

Det prioriteres, at der sker en kompetenceudvikling af ansatte, så beboernes behov kan løses med høj faglighed og af engagerede medarbejdere med stærke personlige kompetencer.

Personalet arbejder tværfagligt og arbejder med et kontaktpersonsystem, hvor de enkelte kontaktpersoners opgaver er tilpasset de enkelte beboere.

De fleste beboere i botilbuddet har et dagtilbud, som ligger på andre center i Handicap og Psykiatri i Ringkøbing- Skjern kommune.

Kerneydelsens fokus er ”at understøtte og udvikle den enkelte beboers ressourcer”. Dette gøres blandt andet via pædagogisk, personlig og praktisk hjælp og omsorg som blandt andet er:

 • hjælp med bad og påklædning
 • optræning af færdigheder
 • medicin
 • læge
 • tandlæge
 • frisør
 • fodterapeutbesøg
 • økonomi
 • tøjvask
 • rengøring
 • indkøb/nethandel
 • skabe tryghed og struktur
 • støtte til netværksdannelse/sociale kontakter
 • støtte til at komme i dagtilbud
 • vejledning og udvikling
 • kontakt til aktuelle samarbejdspartnere
 • samarbejde med pårørende og andre sociale kontakter

Der afholdes beboermøde 1 gang månedligt i hvert hus.

Sammen med den enkelte beboere planlægges timer hver 14 dag, hvor der er mulighed for at prioritere hjælp og støtte til særlige opgaver.

Beliggenhed:

Botilbud Enghavevej i Videbæk ligger helt centralt i Videbæk med kort gå afstand til mange butikker, rådhus, cafe, hotel, restaurant m.v. Byen har flere special butikker og varehuse. Der er en fin idrætshal med gode faciliteter. Der er busforbindelser til Videbæk og gode naturområder inden for få km`s afstand.

Beboerne på Enghavevej er velintegreret og kendte i bylivet, og benytter aktivt byen og dens muligheder.

Alle aktiviteter planlægges individuelt, men med stort fokus også på fællesskaber.

Fritidstilbud:

Vi mener, at det er meget væsentligt, at beboerne har mulighed for at få et aktivt fritidsliv med mulighed for samvær og aktiviteter ud fra den enkeltes behov.

AOF:

Tilbyder specielle tilbud som, klubtilbud med fokus på samvær, spisning, netværksdannelse, kreative sysler, samt deltagelse i fællesfester, pårørendearrangementer og ferieture.

Onsdagsklubben:

Et samværs og aktivitetstilbud for beboerne på Enghavevej og brugere i området der er tilknyttet hjemmevejledningen.

Fester:

Beboere deltager aktivt i valg og planlægning af fester, og der gøres altid noget ud af den enkeltes fødselsdag.

Pårørende:

Der samarbejdes tæt med pårørende og de inviteres til arrangementer, møder og fester.

Frivillige:

Der er tilknytte frivillige til Enghavevej som hjælper i forbindelse med visse aktiviteter, festival og ture ud af huset. Der ønsker tilknyttet en større frivilliggruppe.

Kørsel:

Enghavevej har en bil. Der opkræves betaling for kørsel.

Morgenmad og frokost produceres i det fælles køkken, hvor beboerne deltager aktivt. En del beboere er i dagtilbud, så derfor deltager de ikke i frokosten.

Den varme mad til aften leveres fra plejecentret i Videbæk. Beboeren beslutter selv hvad der skal bestilles.

Indimellem bestilles den varme mad også fra hotellet, når der skal fejres noget særligt.

Enghavevej er et nyere byggeri fra 1998. Det er boligforeningens bygninger.

Det består af 2 bygninger med 5 lejligheder i hver.

Lejlighederne er indrettet som 2 rums bolig med stue, soveværelse, bad og toilet, lille forgang samt tekøkken. Der er et relativt stort og lækkert fællesareal med åbent køkken, hyggekrog samt spise afdeling i hver af de 2 huse.

Beboerne er aktivt involveret i beslutninger om ny indkøb, indretninger samt om alt der har med miljø at gøre i fællesarealerne.

I hvert hus er indrettet et lille serviceareal med kontor samt toiletfaciliteter for medarbejdere. Disse faciliteter benyttes både af medarbejdere der arbejder i bo enheden, og af medarbejdere der arbejder i hjemmevejledningen, som ligger i tæt tilknytning til området.

Beboerne har lejekontrakt og der opkræves husleje af boligforeningen. Der kan søges boligydelse.

Der opkræves betaling for servicepakker som består af kost, rengøring, vask og miljø. Miljøudgiften går til blomster, diverse pyntegenstande, aviser, lys, servietter og evt. udskiftning af møbler i fællesarealerne.

Faglige målsætning:

At medarbejdernes faglige og personlige kompetencer bringes i spil, så den enkelte beboer mødes individuelt, med høj etik, faglighed og kvalitet, så beboernes ressourcer bringes i anvendelse og gerne udvikles.

Faglige tilgange:

 • Kognitiv tilgang
 • Ressourcefokuseret tilgang.
 • Anerkendende tilgang.
 • Neuropædagogisk tilgang

Metoder:

KRAP (Kognitiv, ressourceorienteret, anerkendende pædagogik):

KRAP er en pædagogiske metode, som udspringer af mange års pædagogisk praksiserfaring. Den er kendetegnet ved, at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, og ved systematisk at inddrage de kognitive teorier og metoder der eksistere, med udpræget fokus på det positive.

Der er udarbejdet et sæt forskellige værktøjer som kan bruges som støtteredskaber for medarbejderen, i samarbejdet med borgeren, for derigennem at sikre, at vi som pædagoger holder stort fokus på ressourcer- læring og udvikling.

Formålet ved brugen af KRAP, er at fremme den enkeltes mulighed for at klarer sig bedst muligt, og ikke mindst forbedre livskvaliteten for den enkelte.

Ressourceblomst (KRAP metode).

Neuropædagogik:

I neuropædagogikken bliver viden om hjernens funktioner omsat til pædagogisk praksis. Neuropædagogik er ikke en metode som sådan. Det en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis. Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme borgerens kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

Der arbejdes med udgangspunkt i undersøgelser, observationer og grundig afklaring af borgerens færdigheder og funktionsniveau. På baggrund af denne viden skal hverdagen tilrettelægges, så den enkelte får mulighed for at bruge sine kompetencer og stærke sider og kompenseres for sine funktionsnedsættelser.

Hjerneprocesser og kontekstens betydning:

For at kunne arbejde neuropædagogisk, må man have viden om hjernens opbygning og funktion samt om hjerneskader/psykisk udviklingshæmning, herunder følgevirkningerne hos den enkelte. Neuropædagogikken bygger på neurologi og neuropsykologi, men inddrager også kontekstens betydning for individets funktion.

I neuropsykologien er der fokus på at arbejde på tværs af faggrupper, så borgeren kan få en helhedsorienteret og specialiseret støtte.

Neuropædagogisk metode:

Metoden skal betragtes som en dynamisk proces, hvor der hele tiden er fokus på sammenhængen mellem borgerens læreproces og medarbejderens læringsteorier.

Vi arbejder med følgende neuropædagogiske metoder inden for følgende områder:

 1. Hjernens funktion og opbygning, herunder borgeres hjerneskade og deraf medfølgende funktionsnedsættelser: - Udrednings skemaer inden for mange forskellige områder i hjernen.
 2. Sansning og perception, herunder arousal /vågenhed: - kugledyne, kædedyne, gynge, trampolin, sang og musik, relax stol, pædagogisk massage.
 3. Eksekutive og kognitive funktioner: - stiller krav inden for nærmeste udviklings zone.
 4. Psykomotorik, herunder kroppens tænkning: - musik og dans, rum og retnings træning.
 5. Sprog og kommunikative kompetencer: - kalendere, klistermærker, piktogrammer, bord maker, time timer, IPad løsninger, tegn til tale, jeg støttende samtaler.
 6. Neuroaffektiv udvikling: - her arbejders med borgerens følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Det sker blandt andet ved metodeplaner som er en beskrivelse af døgn- og ugeplaner og metoder for den enkelte beboer, social storys mm.
 7. Læring-konflikthåndtering-motivation: - her kigges f.eks. på de rammer vi sætter beboeren i og de tilgange vi har til beboeren.

Der udarbejdes strukturplaner og individuelle beskrivelser af døgnrytmen, alt efter den enkeltes behov. Der benyttes kalender for at skabe overblik over dagen, og over aftaler. Der arbejdes aktivt ud fra den anerkendende tilgang.

Der benyttes en ugetavle med billeder af personale, så alle ved hvem der kommer hvornår.

Social story.

Velfærds teknologi - IPADS, tlf. / sms, APPS m.v.

Dokumentation:

Sådan sættes mål for beboeren:

Myndighed sender, på baggrund af en omfattende udredning af beboeren en bestilling på de indsatsmål, der primært skal arbejdes med sammen med beboeren. På baggrund af disse indsatsmål udarbejder medarbejderen, gerne i samarbejde med beboeren og evt. pårørende, aktuelle delmål, samt beskriver indsatser for at nå delmålene.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen:

Dokumentationen sker i elektronisk journal (EKJ), hvor der løbende dokumenteres både i dagbog og på særligt opfølgningsskema på delmålene. Der er opfølgningsmøder sammen med borger og rådgiver mindst hvert 2. år, hvor blandt andet målopfyldelsen evalueres og nye mål fastlægges.