Brohuset

Hvidkløvervej 4 - 10
6950 Ringkøbing
96 74 44 00
centervest[mail]rksk.dk

 
     

Brohuset er et botilbud, som startede op d. 1. september 2004. Det var nybygget på dette tidspunkt. Brohuset har 26 lejligheder fordelt i 2 huse med henholdsvis 12 og 14 lejligheder. Udover lejlighederne er der fællesarealer, anrettekøkkener, vaskerum og kontor. Brohuset består også af en administrationsbygningen med kontorer og mødelokaler. Der er store grønne områder mellem bygningerne, gårdhave og sansehave med redskaber til udendørs aktiviteter. Der er ligeledes etableret bålplads, trampolin, hængekøjelund og grøntsagshave med mange frugttræer.

Brohuset er et botilbud for voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser. Beboerne modtager støtte og vejledning til, at leve et positivt og udviklende liv og med stor livskvalitet. Planlægningen sker sammen med borgeren og ud fra dennes muligheder og ønsker. Vi yder praktisk støtte i hverdagens pleje, aktiviteter og sociale liv. Vi lægger stor vægt på samarbejde med pårørende, frivillige og andre sundhedsfaglige personer. Vi tilbyder en bred faglighed fra pædagoger, sundhedsfagligt personale, ergo- og fysioterapeuter samt husassistenter. Der er døgnbemanding – dvs. der er vågen nattevagt.

Det prioriteres, at der sker en kompetenceudvikling af ansatte, så beboernes behov kan løses med høj faglighed og af engagerede medarbejdere med stærke personlige kompetencer.

 

Se artikel fra DGI vedrørende deltagelse i Fjordløbet

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-vestjylland/artikler/fjordloebet-og-den-nye-rute-var-en-stor-succes-for-brohuset-i-ringkoebing

Personalet arbejder tværfagligt. Vi arbejder med et kontaktpersonsystem/ -team, hvor de enkelte kontaktpersoners opgaver er tilpasset de enkelte beboere.

Kerneydelsens fokus er "at støtte , at beboerne udvikler og anvender deres ressourcer". Dette gøres gennem personlig-, praktisk hjælp, vejledning og omsorg, hvor beboeren involveres og hvor den enkeltes selv- og medbestemmelse vægtes højt.

 • hjælp med bad og påklædning
 • fysisk pleje og optræning
 • medicin
 • læge
 • tandlæge
 • frisør
 • fodterapeutbesøg
 • økonomi
 • tøjvask
 • rengøring
 • indkøb/nethandel
 • gå- og andre motionstiltag - gerne i NATURENS RIGE
 • skabe tryghed og struktur
 • vejledning og udvikling
 • samarbejde med pårørende og øvrige sociale relationer
 • hjælp til netværksdannelse
 • kontakt til aktuelle samarbejdspartnere

Beliggenhed:

Brohuset er beliggende i Rindum med gåafstand til Ringkøbing by. I byens centrum, er der mange butikker, varehuse, biograf, museum, fitness, hal, spillested, restauranter, cafeer og andre kulturtilbud.

Ringkøbing by er placeret tæt ved fjord og skov med mulighed for gode oplevelser i naturen. Det er muligt at komme til og fra byen med tog eller bus.

De fleste beboere har et dagtilbud uden for Brohuset. Dagtilbuddene ligger i andre centre indenfor Handicap- og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beboerne går selv eller køres til og fra dagtilbuddene.

Fritidstilbud:

Vi mener, at det er meget væsentligt, at beboerne har mulighed for at få et aktivt fritidsliv med mulighed for samvær og aktiviteter ud fra den enkeltes behov.

På Brohuset deltager de beboere der har lyst i Skjern å-løbet og Fjordløbet. Dette afvikles i et samarbejde mellem frivillige og personale.

Der er mulighed for at gå til fodbold i Ringkøbing hver mandag i sommerhalvåret. Der spilles også kampe i weekenden. Dette sker i et samarbejde mellem Brohuset beboere og brugerne fra Hjemmevejledningen.

AOF:

Tilbyder specielle tilbud til udviklingshæmmede borgere, hvilket betyder at holdene ikke følger almindelig størrelse i antal. Af tilbud kan nævnes: maling, sjov motion, dans, sund mad, teater, EDB, musik, havearbejde, folkedans, værkstedsarbejde m.v. Tilbuddene udvikles i tæt samarbejde med beboere og medarbejdere.

Handicapidrætsklub:

Ringkøbing Handicap Idrætsklub har et stort medlemstal og har igennem mange år arrangeret faste aktiviteter.

Der er mulighed for at deltage i ridning på Rideskolen i Hee, som tilbyder ridning for udviklingshæmmede. Der er ansat en uddannet fysioterapeut som ride lærer.

Pårørende:

På Brohuset vægtes et tæt samarbejde med pårørende.

Ud over samarbejdet omkring den enkelte beboer inviteres til forskellige arrangementer i løbet af året, så som sommer- og jule arrangement samt pårørendeaftener. På disse aftener gives informationer samt der lægges stor vægt på udveksling af synspunkter og ideer til en videreudvikling af tilbuddet for beboerne på Brohuset.

Pårørende inviteres til indflytningsmøde og til alle formelle møder med myndighed og andre samarbejdsmøder, hvis beboeren har givet samtykke til dette.

Flere gange om året udsendes Nyhedsbrev fra ledelsen.

Frivillige:

Der er tilknyttet frivillige til Brohuset, som varetager forskellige opgaver både på og uden for Brohuset til stor glæde, aktivitet og kvalitet for beboerne.

Der arbejdes p.t. aktivt på at frivilliggruppen kan vokse og bidrage til yderligere opgaver til værdi, glæde og kvalitet for beboerne.

Fester:

Beboerne involveres i beslutninger om fester, herunder blandt andet om hvordan de ønsker at afholde deres fødselsdag. Der mulighed for at låne lokaler i administrationsbygningen til sådanne fester.

I løbet af året arrangeres i samarbejde med beboerne forskellige fester. Det kan f.eks. være jul, fastelavns- og halloween m.v.

Kørsel:

Brohuset har en bus - der opkræves betaling for kørsel.

Der er 2 anrettekøkkener i hvert hus, hvor morgenmad og frokost produceres. Den varme mad købes på Ringkøbing-Skjern Kommunes centrale køkken Åkanden i Tarm. Der er mulighed for at kosttilbuddet tager individuelle hensyn til beboernes behov og ønsker.

Der er indrettet 2 fælles spiseafdelinger i hvert hus. Beboerne må naturligvis også spise i egen lejlighed.

Der opkræves fast pris for maden. Der sker registrering i forbindelse med hvert måltid, så beboerne kun betaler for de måltider de indtager.

Priser fra 2018:
Morgenmad: 33 kr.
Frokost: 34 kr.
Aftensmad: 52 kr.

Botilbuddet er Ringkøbing boligforenings bygninger. Hver beboer har en lejekontrakt.

Alle beboere har egen lejlighed bestående af en stue, et soveværelse, bad og toilet samt et lille tekøkken.

Derudover har beboerne mulighed for at benytte fællesarealerne, som består af køkken, spisestue og opholdsstue.

Der er en dejlig fælles gårdhave, samt en lille terrasse til hver lejlighed.

Huslejen opkræves af Ringkøbing boligforening. Der kan søges om boligydelse.

Der opkræves for servicepakker som består af kost, rengøring, vask og miljø. Miljøudgiften går til blomster, diverse pyntegenstande, aviser, lys, servietter og evt. udskiftning af møbler i fællesarealerne.

Faglige målsætning:

At medarbejdernes faglige og personlige kompetencer bringes i spil, så den enkelte beboer mødes individuelt, med høj etik, faglighed og kvalitet, så beboernes ressourcer bringes i anvendelse og gerne udvikles.

Faglige tilgange:

 • Kognitiv tilgang
 • Ressourcefokuseret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang

Metoder:

KRAP (Kognitiv, ressourceorienteret, anerkendende pædagogik):

KRAP er en pædagogiske metode, som udspringer af mange års pædagogisk praksiserfaring. Den er kendetegnet ved, at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, og ved systematisk at inddrage de kognitive teorier og metoder der eksistere, med udpræget fokus på det positive.

Der er udarbejdet et sæt forskellige værktøjer som kan bruges som støtteredskaber for medarbejderen i samarbejdet med borgeren. Derigennem at sikre, at medarbejderne holder stort fokus på ressourcer, læring og udvikling.

Formålet ved brugen af KRAP, er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig bedst muligt, og ikke mindst at forbedre livskvaliteten for den enkelte.

I dette arbejde anvendes blandt andet redskabet ressourceblomst.

Neuropædagogik:

I neuropædagogikken bliver viden om hjernens funktioner omsat til pædagogisk praksis. Neuropædagogik er ikke en metode som sådan. Det en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis. Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme borgerens kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

Der arbejdes med udgangspunkt i undersøgelser, observationer og grundig afklaring af borgerens færdigheder og funktionsniveau. På baggrund af denne viden skal hverdagen tilrettelægges, så den enkelte får mulighed for at bruge sine kompetencer og stærke sider og kompenseres for sine funktionsnedsættelser.

Hjerneprocesser og kontekstens betydning:

For at kunne arbejde neuropædagogisk, må man have viden om hjernens opbygning og funktion samt om hjerneskader/psykisk udviklingshæmning, herunder følgevirkningerne hos den enkelte. Neuropædagogikken bygger på neurologi og neuropsykologi, men inddrager også kontekstens betydning for individets funktion.

I neuropsykologien er der fokus på at arbejde på tværs af faggrupper, så borgeren kan få en helhedsorienteret og specialiseret støtte.

Neuropædagogisk metode:

Metoden skal betragtes som en dynamisk proces, hvor der hele tiden er fokus på sammenhængen mellem borgerens læreproces og medarbejderens læringsteorier.

Vi arbejder med følgende neuropædagogiske metoder inden for følgende områder:

 1. Hjernens funktion og opbygning, herunder borgeres hjerneskade og deraf medfølgende funktionsnedsættelser: - Udrednings skemaer inden for mange forskellige områder i hjernen.
 2. Sansning og perception, herunder arousal /vågenhed: - kugledyne, kædedyne, gynge, trampolin, sang og musik, relax stol, pædagogisk massage.
 3. Eksekutive og kognitive funktioner: - stiller krav inden for nærmeste udviklings zone.
 4. Psykomotorik, herunder kroppens tænkning: - musik og dans, rum og retnings træning.
 5. Sprog og kommunikative kompetencer: - kalendere, klistermærker, piktogrammer, bord maker, time timer, IPad løsninger, tegn til tale, jeg støttende samtaler.
 6. Neuroaffektiv udvikling: - her arbejders med borgerens følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Det sker blandt andet ved metodeplaner som er en beskrivelse af døgn- og ugeplaner og metoder for den enkelte beboer, social storys mm.
 7. Læring-konflikthåndtering-motivation: - her kigges f.eks. på de rammer vi sætter beboeren i og de tilgange vi har til beboeren.

Dokumentation:

Sådan sættes mål for beboeren:

Myndighed sender, på baggrund af en omfattende udredning af beboeren en bestilling på de indsatsmål, der primært skal arbejdes med sammen med beboeren. På baggrund af disse indsatsmål udarbejder medarbejderen, gerne i samarbejde med beboeren og evt. pårørende, aktuelle delmål, samt beskriver indsatser for at nå delmålene.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen:

Dokumentationen sker i elektronisk journal (EKJ), hvor der løbende dokumenteres både i dagbog og på særligt opfølgningsskema på delmålene. Der er opfølgningsmøder sammen med borger og evt. dennes pårørende, samt rådgiver mindst hvert 2. år. Her beskrives hvor langt beboeren er nået og nye mål fastlægges.

Artikel fra DGI vedr deltagelse i fjordløbet:

Fjordløbet og den nye rute var en stor succes for Brohuset i Ringkøbing

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-vestjylland/artikler/fjordloebet-og-den-nye-rute-var-en-stor-succes-for-brohuset-i-ringkoebing